Wzór oświadczenia o produktach pochodzenia niezwierzęcego (NAO), nieprzeznaczonych na cele paszowe.

Podmioty zamierzające wprowadzać pasze do obrotu powinny zostać zgłoszone właściwemu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii celem zarejestrowania lub zatwierdzenia oraz umieszczenia na wykazie prowadzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii.

Przywóz dodatków paszowych (Rozp. (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady), mieszanek i premiksów je zawierających, z państw trzecich, dopuszcza się po spełnieniu wymagań określonych w Rozp. (WE) 1831/2003, w tym z zakładów mających przedstawicielstwo na terenie WE.