Informacje o ASF

ASF: Kontrola czystości pojazdów...
Filmy o ASF

Czas oczekiwania na granicach

Aktualności na stronie wetgiw.gov.pl

E-PUAP
Logo Ministerstwa Rolnictwa
Logo Komisji Europejskiej

Ważne informacje dla osób podróżujących do UE !

DOBROSTAN ZWIERZĄT


 • BAZY ODPOCZYNKU ZWIERZĄT W UE
  link do strony: https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces

 • BAZY ODPOCZYNKU ZWIERZĄT W POLSCE
  Wykaz zatwierdzonych punktów kontroli (link do strony Głównego Inspektoratu Weterynarii) zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1255/97 z dnia 25 czerwca 1997r., dotyczącym kryteriów wspólnotowych dla punktów kontroli oraz zmieniającym plan trasy określony w Załączniku do Dyrektywy 91/628/EWG

 • Polskie punkty wyjścia bydła refundowanego:
  • Bezledy
  • Kuźnica Białostocka
  • Kukuryki/Koroszczyn
  • Korczowa
  • Gdynia
  • Warszawa

 • Informacje o systemie nawigacji.
  W nawiązaniu do rozdziału VI p.4 Załącznika I do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2005 z dn. 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97, środki transportu przewożące w transportach długotrwałych(powyżej 8 godz.) domowe nieparzystokopytne gatunki domowego bydła, owiec, kóz i świń, powinny być zaopatrzone w system nawigacji, umożliwiający określenie danych zawartych w dzienniku podróży, znajdującym się w załączniku II sekcja 4 oraz informacji dotyczących otwarcia/zamknięcia klapy załadunkowej.
  Informacje zawarte w systemie nawigacji muszą być udostępnione podczas granicznej kontroli weterynaryjnej w BIP Koroszczyn.


 • DOJAZD TRANSPORTÓW ZWIERZĄT DO GRANICY BEZ OCZEKIWANIA W KOLEJCE
  Podstawa prawna.
  pobierz plik:  


WWÓZ ZWIERZĄT - ZGŁOSZENIE DO KONTROLI WETERYNARYJNEJ

 • CVEDA dla zwierząt Plik typu xls 
  (podstawa prawna - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2004 z dnia 18 lutego 2004 r z późn. zmianami)
  Wskazówki dotyczące wypełniania Plik typu doc 

Odprawa czasowa rejestrowanych koni wprowadzanych do UE na okres krótszy niż 90 dni

 • Wprowadzanie koni rejestrowanych dozwolony jest wyłącznie z państw trzecich lub ich części znajdujących się w wykazie, który stanowi załącznik do decyzji 2004/2011/UE,
 • Przesyłce musi towarzyszyć świadectwo zdrowia ustanowione decyzją 92/260/UE, gdzie podane są szczególne warunki przywozowe dla każdego państwa trzeciego lub grup państw trzecich, uwzględniające sytuację koni w danym państwie trzecim lub jego części i musi:
  a) być wystawione w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym załadunek;
  b) być wystawione w co najmniej jednym z oficjalnych języków państwa członkowskiego przeznaczenia oraz w jednym z języków państwa członkowskiego, w którym przeprowadza się inspekcję podczas przywozu;
  c) towarzyszyć zwierzętom w oryginale;
  d) zaświadczać, że zwierzęta spełniają wymagania dyrektywy 2009/156,
  e) składać się z pojedynczej kartki;
  f) być wystawione dla pojedynczego konia
 • Konie muszą być identyfikowane i posiadać paszport zgodny z rozporządzeniem (UE) 504/2008,
 • Konie mogą być wprowadzane przez posterunki kontroli granicznej zatwierdzone do kontroli koni kat. E - zgodnie z załącznikiem I decyzji 2009/821/WE.
 • Posterunek kontroli granicznej powinien być poinformowany o przesyłce przez osobę odpowiedzialną co najmniej jeden roboczy dzień przed spodziewanym terminem wjazdu zwierząt na terytorium UE w formie dokumentu CVED, stanowiącego załącznik 1 do rozp. (UE) 282/2004,
 • Zgłoszenie do kontroli weterynaryjnej, po przybyciu koni na granicę, odbywa się przez złożenie oryginału dokumentu CVED z wypełniona częścią 1.

WZORY ŚWIADECTW - zwierzęta

Lp Opis Stosowane
od dnia
Plik
1

Świadectwo zdrowia dla psów, kotów lub fretek - przemieszczenie o charakterze niehandlowym

2019-11-01 (PL)  
(EN)  
2

Świadectwo zdrowia dla psów, kotów lub fretek - przemieszczenie o charakterze niehandlowym

wystawione do 31.10.2019r., akceptowane do wwozu do 28.02.2020r.

2016-09-01 (PL)  
(EN)  
3

Świadectwo zdrowia dla psów, kotów lub fretek podlegających pełnej granicznej kontroli weterynaryjnej (zw. handlowe).

2019-07-01 (PL)  
4

Świadectwo zdrowia dla psów, kotów lub fretek podlegających pełnej granicznej kontroli weterynaryjnej (zw. handlowe).

podpisane do 30.11.2019, dopuszczone do wwozu do 31.12.2019

2017-06-01 (PL)  
(EN)  
5

Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby powtórnego wprowadzenia do Unii po czasowym wywozie na okres krótszy niż 90 dni w celu udziału w wyścigach zarejestrowanych koni, które uczestniczyły w określonych wyścigach w Australii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Hongkongu, Japonii, Singapurze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich lub Katarze

2018-10-01 (PL) Plik typu doc 
6

Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby powtórnego wprowadzenia do Unii zarejestrowanych koni do zawodów po czasowym wywozie na okres krótszy niż 90 dni w celu udziału w imprezach jeździeckich organizowanych pod auspicjami Fédération Equestre Internationale (FEI)

2018-10-01 (PL) Plik typu doc 
7

Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby przywozu do Unii przesyłek domowych gatunków koniowatych na ubój

2018-10-01 (PL) Plik typu doc 
8

Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby tranzytu żywych koniowatych przez Unię z jednego państwa trzeciego lub części terytorium państwa trzeciego do innego państwa trzeciego lub innej części terytorium tego samego państwa trzeciego

2018-10-01 (PL) Plik typu doc 
9

Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby powtórnego wprowadzenia do Unii zarejestrowanych koni w celu udziału w wyścigach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych po czasowym wywozie przez okres mniej niż 30 dni

2018-10-01 (PL) Plik typu doc 
10

Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby tymczasowego przyjęcia zarejestrowanych koni do Unii na okres krótszy niż 90 dni

2018-10-01 (PL) Plik typu doc 
11

Wzory świadectw zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby przywozu do Unii pojedynczego zarejestrowanego konia, zarejestro­ wanego zwierzęcia z rodziny koniowatych lub zwierzęcia z rodziny koniowatych do chowu i produkcji

2018-10-01 (PL) Plik typu doc