Informacje o ASF

ASF: Kontrola czystości pojazdów...
Filmy o ASF

Czas oczekiwania na granicach

Aktualności na stronie wetgiw.gov.pl

E-PUAP
Logo Ministerstwa Rolnictwa
Logo Komisji Europejskiej

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych o przetwarzaniu danych osobowych wobec których czynności ustawowe wykonuje Graniczny Lekarz Weterynarii w Koroszczynie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Koroszczynie są:
  • Graniczny Lekarz Weterynarii w Koroszczynie z siedzibą w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Koroszczynie (Terminal Graniczny w Koroszczynie, 21-550 Terespol).
  • Główny Lekarz Weterynarii z siedzibą w Głównym Inspektoracie Weterynarii (ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa).
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Inspektoratu a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem poczty elektronicznej:
  • Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie: e-mail m.struk@griwkor.pl Tel. 83 375-20-82
  • Główny Inspektorat Weterynarii: e-mail iod@wetgiw.gov.pl Tel. 22 623 24 81
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, lub na podstawie udzielonej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem wynika z aktualnie obowiązujących aktów prawa powszechnego a w szczególności z Ustaw:
  • o Inspekcji Weterynaryjnej;
  • o granicznej kontroli weterynaryjnej;
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Koroszczynie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • Żądania od administratora dostępu do danych osobowych.
  • Sprostowania danych.
  • Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • Cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. W Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Koroszczynie funkcjonuje system monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).