OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych o przetwarzaniu danych osobowych wobec których czynności ustawowe wykonuje Graniczny Lekarz Weterynarii w Koroszczynie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Koroszczynie są:

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Inspektoratu a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem poczty elektronicznej:

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, lub na podstawie udzielonej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem wynika z aktualnie obowiązujących aktów prawa powszechnego a w szczególności z Ustaw:

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Koroszczynie.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

8. W Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Koroszczynie funkcjonuje system monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Warunki korzystania z serwisu internetowego griwkor.pl

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie prezentuje serwis w takiej formie, w jakiej jest on opublikowany. Przeznaczony jest on wyłącznie do Twojego prywatnego użytku. W związku z czym może być on wykorzystywany jedynie do celów informacyjnych.

Materiały prezentowane w serwisie mogą być niedokładne i zawierać błędy. Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie nie gwarantuje poprawności, kompletności oraz dokładności materiałów i nie przyjmuje odpowiedzialności za rzetelność jakiejkolwiek porady, opinii, oświadczenia czy innych informacji wyświetlanych lub rozpowszechnianych w serwisie. Korzystając z serwisu potwierdzasz, że każde działanie oparte na treści serwisu podejmujesz wyłącznie na własne ryzyko.

Prezentowane informacje mogą zawierać błędy i nieścisłości i nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie ofertą orientacyjną.

Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie i publikowanie materiałów pochodzących z serwisu internetowego w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Koroszczynie.

Niniejsza witryna internetowa może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie nie udziela żadnych gwarancji co do kompetencji czy prawdziwości informacji zawartych w takim odnośniku, lub innych witryn internetowych połączonych z witryną griwkor.pl i przeglądanie ich odbywa się na ryzyko użytkownika witryny.

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym momencie zmian, modyfikacji, dowolnych fragmentów serwisu internetowego oraz niniejszych warunków w całości lub w części bez konieczności informowania o tym.

Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszej informacji, prosimy nie korzystaj z serwisu internetowego griwkor.pl