CZAS OCZEKIWANIA NA GRANICACH.

DOJAZD TRANSPORTÓW ZWIERZĄT DO GRANICY BEZ OCZEKIWANIA W KOLEJCE

WWÓZ TROFEÓW MYŚLIWSKICH I INNYCH PREPARATÓW ZWIERZĘCYCH

  • Trofea myśliwskie i inne preparaty zwierzęce mogą być wprowadzane na teren UE bez kontroli weterynaryjnej tylko wtedy, jeśli zostaną poddane modelowaniu i specjalnej, określonej przez Rozp. (UE) 142/2011 obróbce zapewniającej konserwację w temp. otoczenia i których forma oraz miejsce pochodzenia wyklucza przenoszenie chorób (np. plastynacja, pełna taksydermia).
  • Trofea i inne preparaty zwierzęce z gatunków należących do kopytnych i ptaków oraz gromady Insecta i Arachnida, które nie poddano obróbce lub poddano obróbce innej niż określono powyżej mogą zostać wwiezione po przeprowadzeniu weterynaryjnej kontroli granicznej w odpowiednio zatwierdzonych posterunkach. Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie posiada dwa tak zatwierdzone posterunki drogowe: Kukuryki -Koroszczyn i Hrebenne. Zgodnie z Rozp.(UE) 142/2011 takie trofea powinny pochodzić z zatwierdzonego kraju i przedsiębiorstwa oraz powinno im towarzyszyć odpowiednie świadectwo weterynaryjne (patrz wzory świadectw):
  • poddane obróbce trofea z ptaków i zwierząt kopytnych, składające się wyłącznie z kości, rogów, kopyt, pazurów, poroża, zębów, skór lub skórek -zatwierdzone zostały wszystkie kraje,
  • trofea z ptaków i zwierząt kopytnych, składające się z całych części anatomicznych, niepoddane obróbce -odpowiednio: kraje zatwierdzone do przywozu świeżego mięsa ptaków wymienione w załączniku I część 1 do rozporządzenia (WE) nr 798/200 oraz (GL) Grenlandia, (TN) Tunezja; kraje zatwierdzone do przywozu świeżego mięsa danych zwierząt kopytnych z załącznika II część 1 do rozporządzenia (UE) nr 206/2010, wraz z ograniczeniami ustanowionymi w kolumnie zawierającej szczegółowe uwagi dotyczące świeżego mięsa.
  • Trofea myśliwskie i inne preparaty zwierzęce wprowadzane na terytorium UE podlegają przepisom weterynaryjnym oraz przepisom chroniącym przyrodę -Rozp. Rady(UE)338/1997. Posiadanie jedynie zezwolenia wydanego przez Ministerstwo Ochrony Środowiska zgodnego z art.52 ust.1, pkt 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, nie jest wystarczające, aby wwieść trofea z krajów trzecich do UE.

UWAGA:
Wwóz ustrzelonych na BY tuszek ptaków jest bezwzględnie niedozwolony z uwagi na obowiązujące przepisy weterynaryjne.