DOBROSTAN ZWIERZĄT

BAZY ODPOCZYNKU ZWIERZĄT W UE

BAZY ODPOCZYNKU ZWIERZĄT W POLSCE

Polskie punkty wyjścia bydła refundowanego

 • Bezledy
 • Kuźnica Białostocka
 • Kukuryki/Koroszczyn
 • Korczowa
 • Gdynia
 • Warszawa

INFORMACJE O SYSTEMIE NAWIGACJI.
W nawiązaniu do rozdziału VI p.4 Załącznika I do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2005 z dn. 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97, środki transportu przewożące w transportach długotrwałych(powyżej 8 godz.) domowe nieparzystokopytne gatunki domowego bydła, owiec, kóz i świń, powinny być zaopatrzone w system nawigacji, umożliwiający określenie danych zawartych w dzienniku podróży, znajdującym się w załączniku II sekcja 4 oraz informacji dotyczących otwarcia/zamknięcia klapy załadunkowej.
Informacje zawarte w systemie nawigacji muszą być udostępnione podczas granicznej kontroli weterynaryjnej w BIP Koroszczyn.

DOJAZD TRANSPORTÓW ZWIERZĄT DO GRANICY BEZ OCZEKIWANIA W KOLEJCE

ODPRAWA CZASOWA REJESTROWANYCH KONI WPROWADZANYCH DO UE NA OKRES KRÓTSZY NIŻ 90 DNI

 • być wystawione w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym załadunek;
 • być wystawione w co najmniej jednym z oficjalnych języków państwa członkowskiego przeznaczenia oraz w jednym z języków państwa członkowskiego, w którym przeprowadza się inspekcję podczas przywozu;
 • towarzyszyć zwierzętom w oryginale;
 • składać się z pojedynczej kartki;
 • być wystawione dla pojedynczego konia
 • Konie mogą być wprowadzane przez posterunki kontroli granicznej zatwierdzone do kontroli koni kat. E - zgodnie z załącznikiem I decyzji 2009/821/WE.
 • Posterunek kontroli granicznej powinien być poinformowany o przesyłce przez osobę odpowiedzialną co najmniej jeden roboczy dzień przed spodziewanym terminem wjazdu zwierząt na terytorium UE w formie dokumentu CHED-A