Zwierzęta

Przywóz zwierząt towarzyszących

Ogólne zasady zgłaszania importu do UE psów, kotów i fretek do weterynaryjnej kontroli granicznej (zw. na cele komercyjne)

Przesyłki zwierząt do weterynaryjnej kontroli granicznej zgłasza osoba odpowiedzialna z przesyłkę.

Osobą odpowiedzialną za przesyłkę jest:

 importer (jako organ reprezentowany zgodnie z KRS, lub jako spółka- umowa spółki, lub jako osoba fizyczna) lub

na mocy udzielonego pełnomocnictwa inna osoba fizyczna posiadająca adres zameldowania na terytorium UE upoważniona do reprezentowania importera.

Pełnomocnictwo musi być okazane w oryginale. Od złożonego pełnomocnictwa należy pełnomocnictwo jest przedkładane.

Warunkiem zgłoszenia do weterynaryjnej kontroli jest wypełnienie w systemie TRACES NT, a następnie wydrukowanie i podpisanie pierwszej części I -„przesyłka” dokumentu CHEDA. Elektroniczne wypełnienie zakładki przesyłka (co jest formą awizacji) winno być dokonane na 24 h przed planowanym przybyciem do BCP (punktu kontroli granicznej).

Wydrukowany i podpisany oryginał ww. dokumentu powinien być złożony w inspektoracie po przybyciu przesyłki na granicę.

W praktyce działania z pkt.3 wykonują upoważnione przez importerów agencje celne.

W świadectwie weterynaryjnym oraz dokumencie CHEDA należy określić miejsce przeznaczenia dokąd trafią zwierzęta.

Tylko lokalna władza zgodnie z właściwością miejscową, może nadać miejscu przeznaczenia w systemie TRACES NT. status ważny.Do przywozu wymagane jest św. wet. w języku kraju przeprowadzającego kontrolę graniczną i kraju przeznaczenia.

Z krajów nie wymienionych w załączniku II Rozp.(UE)577/2013 wymagane jest przedstawienie wyniku testu miareczkowania na poziom przeciwciał wirusa wścieklizny.

Od dnia 16 września 2024 r., zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Rozp. (UE) 2024/1130 i Rozp. (UE) 2024/1170, psy, koty i fretki domowe, przed wprowadzeniem do Unii z Białorusi i Rosji, muszą posiadać ważne badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania.

Przewoźnik powinien mieć, zgodnie z Rozp. (UE) 1/2005, stosowne zezwolenie do przewozu zgodnie z art. 10 lub 11 Rozp. (UE) 1/2005, zatwierdzony środek transportu spełniający wymagania techniczne oraz powierzyć obsługę zwierząt personelowi przeszkolonemu w zakresie przepisów zał. I i II rozp. 1/2005

DOBROSTAN ZWIERZĄT

BAZY ODPOCZYNKU ZWIERZĄT W POLSCE, CZECHACH I WSCHODNICH NIEMCZECH

WIĘCEJ INFORMACJI ODNOŚNIE TRANSPORTU ZWIERZĄT MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE GŁÓWNEGO INSPEKTORATU WETERYNARII – LINK PONIŻEJ:

Polskie punkty wyjścia bydła refundowanego

INFORMACJE O SYSTEMIE NAWIGACJI.
W nawiązaniu do rozdziału VI p.4 Załącznika I do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2005 z dn. 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97, środki transportu przewożące w transportach długotrwałych(powyżej 8 godz.) domowe nieparzystokopytne gatunki domowego bydła, owiec, kóz i świń, powinny być zaopatrzone w system nawigacji, umożliwiający określenie danych zawartych w dzienniku podróży, znajdującym się w załączniku II sekcja 4 oraz informacji dotyczących otwarcia/zamknięcia klapy załadunkowej.
Informacje zawarte w systemie nawigacji muszą być udostępnione podczas granicznej kontroli weterynaryjnej w BIP Koroszczyn.

DOJAZD TRANSPORTÓW ZWIERZĄT DO GRANICY BEZ OCZEKIWANIA W KOLEJCE