DOBROSTAN ZWIERZĄT

BAZY ODPOCZYNKU ZWIERZĄT W UE

BAZY ODPOCZYNKU ZWIERZĄT W POLSCE

Polskie punkty wyjścia bydła refundowanego

 • Bezledy
 • Kuźnica Białostocka
 • Kukuryki/Koroszczyn
 • Korczowa
 • Gdynia
 • Warszawa

INFORMACJE O SYSTEMIE NAWIGACJI.
W nawiązaniu do rozdziału VI p.4 Załącznika I do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2005 z dn. 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97, środki transportu przewożące w transportach długotrwałych(powyżej 8 godz.) domowe nieparzystokopytne gatunki domowego bydła, owiec, kóz i świń, powinny być zaopatrzone w system nawigacji, umożliwiający określenie danych zawartych w dzienniku podróży, znajdującym się w załączniku II sekcja 4 oraz informacji dotyczących otwarcia/zamknięcia klapy załadunkowej.
Informacje zawarte w systemie nawigacji muszą być udostępnione podczas granicznej kontroli weterynaryjnej w BIP Koroszczyn.

DOJAZD TRANSPORTÓW ZWIERZĄT DO GRANICY BEZ OCZEKIWANIA W KOLEJCE

WWÓZ ZWIERZĄT - ZGŁOSZENIE DO KONTROLI WETERYNARYJNEJ

 • CVEDA dla zwierząt
 • podstawa prawna - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2004 z dnia 18 lutego 2004 r z późn. zmianami) Wskazówki dotyczące wypełniania

ODPRAWA CZASOWA REJESTROWANYCH KONI WPROWADZANYCH DO UE NA OKRES KRÓTSZY NIŻ 90 DNI

 • być wystawione w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym załadunek;
 • być wystawione w co najmniej jednym z oficjalnych języków państwa członkowskiego przeznaczenia oraz w jednym z języków państwa członkowskiego, w którym przeprowadza się inspekcję podczas przywozu;
 • towarzyszyć zwierzętom w oryginale;
 • składać się z pojedynczej kartki;
 • być wystawione dla pojedynczego konia
 • Konie mogą być wprowadzane przez posterunki kontroli granicznej zatwierdzone do kontroli koni kat. E - zgodnie z załącznikiem I decyzji 2009/821/WE.
 • Posterunek kontroli granicznej powinien być poinformowany o przesyłce przez osobę odpowiedzialną co najmniej jeden roboczy dzień przed spodziewanym terminem wjazdu zwierząt na terytorium UE w formie dokumentu CVED, stanowiącego załącznik 1 do rozp. (UE) 282/2004,
 • Zgłoszenie do kontroli weterynaryjnej, po przybyciu koni na granicę, odbywa się przez złożenie oryginału dokumentu CVED z wypełniona częścią 1.

WZORY ŚWIADECTW - ZWIERZĘTA

 • 1. Świadectwo zdrowia dla psów, kotów lub fretek - przemieszczenie o charakterze niehandlowym
 • Stosowane od dnia: 2016-09-01
 • 2. Świadectwo zdrowia dla psów, kotów lub fretek podlegających pełnej granicznej kontroli weterynaryjnej (zw. handlowe).
 • Stosowane od dnia: 2017-06-01
 • 3. Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby powtórnego wprowadzenia do Unii po czasowym wywozie na okres krótszy niż 90 dni w celu udziału w wyścigach zarejestrowanych koni, które uczestniczyły w określonych wyścigach w Australii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Hongkongu, Japonii, Singapurze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich lub Katarze
 • Stosowane od dnia: 2018-10-01
 • PL
 • 4. Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby powtórnego wprowadzenia do Unii zarejestrowanych koni do zawodów po czasowym wywozie na okres krótszy niż 90 dni w celu udziału w imprezach jeździeckich organizowanych pod auspicjami Fédération Equestre Internationale (FEI)
 • Stosowane od dnia: 2018-10-01
 • PL
 • 5. Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby przywozu do Unii przesyłek domowych gatunków koniowatych na ubój
 • Stosowane od dnia: 2018-10-01
 • PL
 • 6. Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby tranzytu żywych koniowatych przez Unię z jednego państwa trzeciego lub części terytorium państwa trzeciego do innego państwa trzeciego lub innej części terytorium tego samego państwa trzeciego
 • Stosowane od dnia: 2018-10-01
 • PL
 • 7. Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby powtórnego wprowadzenia do Unii zarejestrowanych koni w celu udziału w wyścigach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych po czasowym wywozie przez okres mniej niż 30 dni
 • Stosowane od dnia: 2018-10-01
 • PL
 • 8. Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby tymczasowego przyjęcia zarejestrowanych koni do Unii na okres krótszy niż 90 dni
 • Stosowane od dnia: 2018-10-01
 • PL
 • 9. Wzory świadectw zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby przywozu do Unii pojedynczego zarejestrowanego konia, zarejestro­ wanego zwierzęcia z rodziny koniowatych lub zwierzęcia z rodziny koniowatych do chowu i produkcji
 • Stosowane od dnia: 2018-10-01
 • PL