DOBROSTAN ZWIERZĄT

BAZY ODPOCZYNKU ZWIERZĄT W UE

BAZY ODPOCZYNKU ZWIERZĄT W POLSCE

Polskie punkty wyjścia bydła refundowanego

INFORMACJE O SYSTEMIE NAWIGACJI.
W nawiązaniu do rozdziału VI p.4 Załącznika I do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2005 z dn. 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97, środki transportu przewożące w transportach długotrwałych(powyżej 8 godz.) domowe nieparzystokopytne gatunki domowego bydła, owiec, kóz i świń, powinny być zaopatrzone w system nawigacji, umożliwiający określenie danych zawartych w dzienniku podróży, znajdującym się w załączniku II sekcja 4 oraz informacji dotyczących otwarcia/zamknięcia klapy załadunkowej.
Informacje zawarte w systemie nawigacji muszą być udostępnione podczas granicznej kontroli weterynaryjnej w BIP Koroszczyn.

DOJAZD TRANSPORTÓW ZWIERZĄT DO GRANICY BEZ OCZEKIWANIA W KOLEJCE

ODPRAWA CZASOWA REJESTROWANYCH KONI WPROWADZANYCH DO UE NA OKRES KRÓTSZY NIŻ 90 DNI