PKG Hrubieszów

Posterunek granicznej kontroli weterynaryjnej w Hrubieszowie funkcjonuje na kolejowym towarowym przejściu granicznym Hrubieszów (PL) – Włodzimierz Wołyński (UA), pomiędzy Polską a Ukrainą.

 

Posterunek zatwierdzony do kontroli:

    • UWAGA: Słoma i siano objęte kodami CN 1213 i 1214 nie mogą być kontrolowane w tym posterunku, ponieważ objęte są DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2007/275/WE dotyczącej wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE).
    • Słoma i siano mogą być kontrolowane wyłącznie w posterunkach granicznej kontroli weterynaryjnej zatwierdzonych przez Komisję Europejską w kategorii

Adres:
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie
Posterunek w Hrubieszowie
ul. Nowa 106
22-500 Hrubieszów

Telefon::
+48 846 965 479
+48 783 923 330

Godziny pracy: 8:00 – 20:00

Zgłoszenie do kontroli:

Graniczną kontrole weterynaryjną poprzedza zgłoszenie do kontroli złożone na odpowiednim dokumencie w posterunku kontroli granicznej przez osobę odpowiedzialną za przesyłkę lub przez jej pełnomocnika.